Komplexní
průzkum půd

Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd, během kterého bylo na území bývalé ČSSR od roku 1960 do roku 1972 na ploše 7,2 milionu ha zemědělské půdy vykopáno cca 700 000 sond a provedeno cca 2 000 000 půdních rozborů. Na ČR připadá celkem kolem 400 000 sond, které jsou aktuálně předmětem zpracovávání.


Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství.

O Komplexním průzkumu půd

Z celkové výměry ČR tvořil v době zpracování Komplexního průzkumu půd zemědělský půdní fond (ZPF) 56,7 %, lesní půdní fond (LPF) 33,1 % a ostatní plochy zaujímaly 10,2 %.
Pro klasifikaci půd byla použita Geneticko-agronomická klasifikace půd. Jednotlivé půdní typy byly v rámci ZPF zastoupeny následovně (v závorce uvedeno v současnosti platné označení viz. platný TKSP, Němeček a kol, 2001).


Geneticko agronomická klasifikace (KPP)

V uplynulých 40 letech byla v zemědělství používána Geneticko-agronomická klasifikace půd. Podle této klasifikace byl proveden Komplexní průzkum půd, delimitace půdního fondu i průzkum pro vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek.


Základními jednotkami jsou:
  • 1. půdní typ jako skupina půd se stejnou stratigrafií půdního profilu v kvalitativně stejných geomorfologických podmínkách, s podobným charakterem produkce a na určitých skupinách substrátů
  • 2. subtyp jako skupina půd v rámci půdního typu kvalitativně stejnorodá projevem základního i dílčího půdotvorného procesu
  • 3. varieta, vyjadřující méně výrazné genetické modifikace typu
  • 4. erozní forma, charakterizující uplatnění eroze, transportu a akumulace půdy
  • 5. litogenní a zrnitostní varianta upřesňuje agronomické hodnocení půd

V aplikaci jsou použita data: