Komplexní
průzkum půd

Komplexní
průzkum půd

Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd na území tehdejší ČSSR. Proběhl v letech 1961 – 1970 na základě usnesení vlády ČSSR č. 11 ze dne 4. ledna 1961 jako celostátní, centrálně koordinovaná akce zaměřená na systematický sběr údajů o půdě. Účelem KPP bylo zabezpečení dostatečně podrobných a kvalitních informací o půdním pokryvu pro potřeby systematického zvyšování půdní úrodnosti.

Data Komplexního průzkumu půd představují unikátní dílo svým rozsahem a podrobností zpracování. V současné době poskytují bázi znalostí o struktuře půdního pokryvu v České republice. Na celém území zemědělských půd bylo během KPP vykopáno téměř 393 000 půdních sond, na základně kterých byly posléze sestaveny mapy základních půdních vlastností na rozloze téměř 4,6 mil. ha.

Referenční data jsou dostupná pouze na Ministerstvu zemědělství - Oddělení prostorových informací.

Aplikace zobrazuje hlavní výstupy KPP převedené do digitální podoby. Jedná se především o mapy půdních vlastností zpracované ze Základních půdních map (ZPM) a Kartogramů zrnitosti, skeletovitosti a zamokření (KZSZ), které jsou jedním z hlavních mapových výstupů KPP. V aplikaci rovněž najdete polohu kopaných sond a informace k nim zjišťované přímo v terénu a následně v laboratoři z odebraných půdních vzorků. Jedná se o popisné, morfologické a analytické charakteristiky půdních profilů.

Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství.

O Komplexním průzkumu půd

Z celkové výměry ČR tvořil v době zpracování KPP zemědělský půdní fond (ZPF) 56,7 %, lesní půdní fond (LPF) 33,1 % a ostatní plochy zaujímaly 10,2 %. Více informací o metodice a datech KPP naleznete ve Wikipedii KPP.


Geneticko agronomická klasifikace (KPP)

V uplynulých 40 letech byla v zemědělství používána Geneticko-agronomická klasifikace půd. Podle této klasifikace byl proveden Komplexní průzkum půd, delimitace půdního fondu i průzkum pro vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek.


Základními jednotkami jsou:
 • 1. půdní typ jako skupina půd se stejnou stratigrafií půdního profilu v kvalitativně stejných geomorfologických podmínkách, s podobným charakterem produkce a na určitých skupinách substrátů
 • 2. subtyp jako skupina půd v rámci půdního typu kvalitativně stejnorodá projevem základního i dílčího půdotvorného procesu
 • 3. varieta, vyjadřující méně výrazné genetické modifikace typu
 • 4. erozní forma, charakterizující uplatnění eroze, transportu a akumulace půdy
 • 5. litogenní a zrnitostní varianta upřesňuje agronomické hodnocení půd

V aplikaci jsou použita data:

 • Správní hranice a hranice katastrálních území, © ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Vektorizovaná data KPP, © 2017-2018 MZe
 • Naskenovaná data KPP, © 2006-2012 VÚMOP, v.v.i.
 • Podkladová ortofoto mapa České republiky, © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Přehledové mapy České republiky, © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Historická ortofoto mapa České republiky, © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010
 • Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009, http://www.cenia.cz