Komplexní
průzkum půd

Komplexní
průzkum půd

Komplexní průzkum půd (KPP) byl prvním moderním soustavným průzkumem půd, během kterého bylo na území bývalé ČSSR od roku 1960 do roku 1972 na ploše 7,2 milionu ha zemědělské půdy vykopáno cca 700 000 sond a provedeno cca 2 000 000 půdních rozborů. Na ČR připadá celkem 386 615 sond.

Aplikace slouží k průběžnému zpřístupňování výsledků zpracování dat KPP. Některé podklady, tak mohou být dočasně neúplné. To znamená, že jim mohou chybět některé atributy, nebo zatím nejsou zpracovány v rozsahu celé ČR. Do aplikace jsou rovněž postupně doplňovány nové funkce podle požadavků zadavatele (MZe). Zpracování podkladů KPP a vývoj aplikace bude v tomto režimu probíhat až do konce roku 2020. Vstupem do aplikace uživatel potvrzuje, že si je této skutečnosti vědom a akceptuje jí.

Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství.

O Komplexním průzkumu půd

Z celkové výměry ČR tvořil v době zpracování Komplexního průzkumu půd zemědělský půdní fond (ZPF) 56,7 %, lesní půdní fond (LPF) 33,1 % a ostatní plochy zaujímaly 10,2 %.


Geneticko agronomická klasifikace (KPP)

V uplynulých 40 letech byla v zemědělství používána Geneticko-agronomická klasifikace půd. Podle této klasifikace byl proveden Komplexní průzkum půd, delimitace půdního fondu i průzkum pro vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek.


Základními jednotkami jsou:
 • 1. půdní typ jako skupina půd se stejnou stratigrafií půdního profilu v kvalitativně stejných geomorfologických podmínkách, s podobným charakterem produkce a na určitých skupinách substrátů
 • 2. subtyp jako skupina půd v rámci půdního typu kvalitativně stejnorodá projevem základního i dílčího půdotvorného procesu
 • 3. varieta, vyjadřující méně výrazné genetické modifikace typu
 • 4. erozní forma, charakterizující uplatnění eroze, transportu a akumulace půdy
 • 5. litogenní a zrnitostní varianta upřesňuje agronomické hodnocení půd

V aplikaci jsou použita data:

 • Správní hranice a hranice katastrálních území, © ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Vektorizovaná data KPP, © 2017-2018 MZe
 • Naskenovaná data KPP, © 2006-2012 VÚMOP, v.v.i.
 • Podkladová ortofoto mapa České republiky, © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Přehledové mapy České republiky, © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Historická ortofoto mapa České republiky, © CENIA 2010 a © GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010
 • Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009, http://www.cenia.cz